Käyttäjälähtöisyydestä kohti käyttäjäkeskeisyyttä

Olet kenties törmännyt tuote- ja palvelumuotoilusta puhuttaessa termeihin käyttäjälähtöisyys ja käyttäjäkeskeisyys. Vaikka nämä kaksi termiä ovat sanoina lähellä toisiaan, ovat ne muotoilun maailmassa kaksi erilaista ajattelutapaa. Vaikka niin käyttäjälähtöisyys kuin käyttäjäkeskeisyyskin keskittyvät kumpikin tuotteen tai palvelun käyttäjään, eroavat ne toisistaan sen suhteen, millä tavalla käyttäjää ja hänen tarpeitansa tarkastellaan ja huomioidaan. 

Käyttäjälähtöisesti ja taaksepäin katsoen

Käyttäjälähtöinen ajattelutapa näyttäytyy siten, että yritys tarkastelee tuotteensa tai palvelunsa käyttäjää organisaationsa prosessien, liiketoimintaideansa ja jo luomansa tuotteen tai palvelun kautta. Kaiken tekemisen perustana on se tuotto, jonka käyttäjät voivat yritykselle tuoda. Käyttäjälähtöisen yrityksen katsantokanta asioihin tapaa olla myös vahvasti teknologialähtöinen.

Käyttäjälähtöisesti ajattelevan yrityksen kompastuskivi on tehdä oletuksia siitä, mitä asioita heidän tuotteensa käyttäjät arvostavat. Tietoa kerätään kyllä ahkerasti markkina- ja tapaustutkimuksin datan saamiseksi, mutta asioita tarkastellaan kuin peruutuspeiliin katsoen. Oliko tuote tai palvelu käyttäjien mielestä hyvä vai huono? Olisiko siinä jotain, mitä me voisimme korjata? Esiin tulleita puutteita lähdetään kyllä korjailemaan, mutta ainoastaan hyvin maltillisesti ja tuottavuuden kärsimättä.

Käyttäjälähtöinen yritys voi olla sokea myös sen suhteen, että jokaisella käyttäjällä ja käyttäjäryhmällä on oma suppea näkökulmansa tuotteeseen tai palveluun. Yhdeltä käyttäjäryhmältä saadun palautteen johdosta tehty tuotekorjailu ei välttämättä ole muita käyttäjäryhmiä ollenkaan hyödyttävä, helposti jopa heitä hämmentävä.

Käyttäjäkeskeisyydellä uudenlaiseen liiketoiminta-ajatteluun

Käyttäjäkeskeisesti toimiva yritys tarkastelee liiketoimintaansa tuotteensa tai palvelunsa käyttäjän prosessien kautta, jolloin ajatuksena on tuottaa arvoa nimenomaan asiakkaalle. Käyttäjien ja käyttäjäryhmien toiveista ja tarpeista tuotetaan ymmärrystä syvähaastattelumenetelmin. Etenkin ammattilaistuotteiden kohdalla ovat esimerkiksi ostajana toimivat ja tuotetta käyttävät eri ihmisiä. Heidän lisäkseen on tavallisesti monia muitakin käyttäjäryhmiä, joiden tarpeet on yhtä lailla tärkeää selvittää, tuleehan tuotteen tuottaa arvoa heille kaikille.

Käyttäjien kuunteleminen tuottaa yritykselle tärkeää tietoa siitä, mitä tulevaisuudessa tulisi tehdä toisin ja minkälainen liiketoimintamalli palvelisi sen asiakkaita eri käyttäjäryhmineen kaikkein parhaiten. Käyttäjäkeskeisyydessä korostuu siis tulevaisuusorientoituneisuus ja halu kehittää liiketoimintaa asiakkaan parhaaksi.

Autamme yritystäsi jalkautumaan käyttäjienne pariin

ED Design on kehittänyt DESIGN PUZZLE™ -työkalupakin innovaatiomahdollisuuksien käyttäjäkeskeistä tunnistamista sekä menestystuotteiden ja -palveluiden kehittämistä varten. Käyttäjiä havainnoimalla ja syvähaastattelemalla voidaan saada aikaiseksi aidosti uudenlaisia innovaatiomahdollisuuksia. Ole yhteydessä , niin kerromme lisää!