Design Puzzle - Guesswork

Menestyksen rakennuspalikat

Kaikki suuret innovaatiot perustuvat samaan asiaan. Ne ratkaisevat ongelman kokonaisvaltaisesti, ennakkoluulottomasti ja aiempaan ratkaisuun tarrautumatta – sekä ennen kaikkea asiakkaan kannalta radikaalisti aiempaa paremmin.

Tuotteita ja palveluita suunnitellaan ihmisille. Usein asiakas hankkii ratkaisun toiminnallisista syistä, kuten jonkin askareen suorittamiseksi – oli kyse sitten työtehtävästä tai vaikka musiikin kuuntelusta. Vaikuttimia on silti muitakin. Etenkin muotituotteissa emotionaaliset ja sosiaaliset näkökohdat ovat jopa toiminnallisia näkökohtia tärkeämpiä. Niiden tärkeyttä ei silti kannata sivuuttaa edes toimintakeskeisiä työkaluja ja -koneita suunniteltaessa.

Ihmisnäkökulma on tärkeä, mutta se ei riitä. Ellei ratkaisu tuota sen tarjoajalle elinvoimaista ja kannattavaa liiketoimintaa, ei sillä ole mahdollisuuksia menestykseen. Vaatimus toiminnan tuloksellisuudesta koskee myös yleishyödyllisiä organisaatioita, vaikkei niiden kannattavuutta mitattaisikaan suoraan rahassa.

Ratkaisu vaatii aina teknisen toteutuksen. Joskus se edellyttää panostuksia uusien teknologioiden kehittämiseen tai hankkimiseen. Joskus taas yksinkertaisin ratkaisu on kokonaisuuden kannalta paras.

 

Teknologialähtöinen tuotekehitys

Teknologialähtöinen innovaatiotyö lähtee liikkeelle teknologian kehittämisestä ja jatkuu myöhemmin sen tuotteistamisella.

Teknologialähtöiset tuotekehityspanokset ovat etupainotteisia. Teknologiaa saatetaan kehittää hyvinkin pitkälle ennen kuin sille tehdään ensimmäistäkään markkina- tai käyttäjätutkimusta. Lähestymistapa voi olla perusteltu teknologian ja kilpailuedun suojaamiseksi, mutta se sisältää merkittävän kustannusriskin.

Mikäli kehitystyön aikana tai tuotannon jo käynnistyttyä käy ilmi, ettei kehitetty ratkaisu vastaa käyttäjätarpeita tai mahdollista kannattavaa liiketoimintamallia, on muutosten tekeminen usein hyvin kallista. Pahimmassa tapauksessa koko panostus voi valua hiekkaan, kun asiakas kokee jonkin muun ratkaisun vastaavan paremmin omia tavoitteitaan. Epäonnistumisen riski kasvaa sitä suuremmaksi, mitä enemmän oletuksia asiakkaiden tavoitteiden suhteen on tehty.

Teknologialähtöinen tuotekehitys soveltuu parhaiten tilanteisiin, joissa olemassa oleva teknologia halutaan korvata uudella, saman asiakastavoitteen tehokkaammin, edullisemmin, ekologisemmin tai muulla tavoin paremmin täyttävällä ratkaisulla.

 

Markkinalähtöinen tuotekehitys

Markkinalähtöisessä innovaatiotyössä analysoidaan omien ja kilpailijoiden tarjonnan markkinapeittävyys ja pyritään löytämään tilaa uudelle menestystuotteelle tai -palvelulle. Kun sopiva mahdollisuus tunnistetaan, arvioidaan sen menestymismahdollisuuksia markkinatutkimuksilla.

Markkinatutkimus selvittää yksittäisen ihmisen tavoitteiden sijaan suurten massojen asenneilmastoa sekä suhtautumista omiin ja kilpailijoiden tuotteisiin. Näkemystä voidaan täydentää yleistä asiakaskäyttäytymistä nyt ja tulevaisuudessa kuvaavilla trendiselvityksillä, jollaisia maailmalla on saatavilla runsaasti.

Täsmällisemmin kohdistettu markkinatutkimus pyrkii arvioimaan jo kehitettyä innovaatiota, joka on alustavasti tuotteistettu esimerkiksi ennakkomarkkinointimateriaalilla. Näin saadaan tietoa asiakkaiden suhtautumisesta tuotteen tai palvelun hankkimiseen sekä siihen liittyvistä arvoasetelmista.

Markkinalähtöinen lähestymistapa soveltuu tilanteeseen, jossa ensisijaisena tavoitteena on kehittää pääominaisuuksiltaan kilpailijoiden tuotetta tai palvelua vastaava, mutta niitä haluttavampi ratkaisu.

 

Ihmislähtöinen tuotekehitys

Ihmislähtöinen innovaatiotyö perustuu asiakkaiden tavoitteiden syvälliseen ymmärtämiseen. Työskentelyn lähtökohtana on oivallus siitä, ettei virtaviivaisinkaan liiketoimintamalli tai edistyksellisinkään tekninen toteutus tuota kannattavaa liiketoimintaa, ellei tuote ja palvelu todella edistä asiakkaan pyrkimystä tavoitteidensa saavuttamiseen.

Kun asiakkaan tavoitteet on ymmärretty, voidaan niiden perusteella suunnitella konsepti kokonaisvaltaiseksi tuote- ja palvelumalliksi ja rakentaa sille arvolupaus. Se puolestaan toimii runkona suoraan asiakkaan tavoitteisiin osuvalle liiketoimintamallille.

Joskus kannattavan liiketoimintamallin kehittäminen ei onnistu. Silloin on parasta todeta nopeasti kokeilun lopputulos ja siirtyä seuraavaan ideaan. Idean hylkääminen ei ole epäonnistuminen vaan arvokas tieto siitä, ettei kyseistä polkua kannata seurata pitemmälle.

Ennen tuotekehityksen aloittamista tehtävä innovaatiotyö on myöhempiin kehitystoimiin verrattuna erittäin edullista. Siksi syvällisen asiakasymmärryksen saavuttamiseen kannattaa panostaa.

 

Kaikki lähtee asiakasymmärryksestä

Innovaatiotyön kannalta ihmislähtöinen lähestymistapa on ylivoimainen. Karkeasti voidaan sanoa, että ellei tuote tai palvelu auta asiakasta saavuttamaan tavoitettaan, ei asiakkaalla ole mitään syytä hankkia tai käyttää sitä. Silloin ei elinvoimaisen liiketoimintamallin rakentaminen ole mahdollista eikä teknologiseen kehitystyöhön kannata panostaa. Kääntäen: nerokkainkaan liiketoimintamalli ei voi toimia, eikä teknologian edistyksellisyydellä ole merkitystä, ellei asiakas halua sen toteuttamaa tuotetta tai palvelua.

Asiakasymmärryksen tärkeyttä innovaatiotyössä ei voi korostaa liikaa. Siksi sitä kannattaa hyödyntää ja hankkia lisää koko kehitysprosessin ajan. Silloin ei enää puhuta ihmislähtöisyydestä vaan aidosta ihmiskeskeisyydestä.

Mitä syvempää ja puhtaampaa asiakasymmärrys on, sitä paremmin se paljastaa innovaatiomahdollisuuksia. Ymmärrystä hankkiessaan kannattaakin pysyä avoimena. Varhainen sitoutuminen tiettyyn teknologiaan tai liiketoimintamalliin johtaa lähes väistämättä vain siihen perustuvien ratkaisujen löytämiseen.

Digitalisaatio on tästä hyvä esimerkki. Se tarjoaa eittämättä paljon hyviä työkaluja erilaisten asiakastavoitteiden saavuttamiseen, mutta samalla se rajoittaa ratkaisuavaruutta. Jos asiakasymmärrystä hankittaessa oletukseksi otetaan mobiilisovelluksen kehittäminen, on lopputuloksena mobiilisovellus – riippumatta siitä, olisiko jokin muu ratkaisu ollut asiakkaalle ja liiketoiminnan kannalta sittenkin parempi.

Paras menestyspotentiaali on ratkaisulla, joka parhaiten mahdollistaa asiakkaalle tämän tavoitteiden saavuttamisen.

Juuri tähän perustuvat kaikki maailmaa mullistavat innovaatiot. Ihmiskeskeinen ja avoin ratkaisujen etsiminen ja arviointi on tuottanut kerta toisensa jälkeen sekä asiakkaan että tuottajan kannalta radikaalisti aiempaa paremman kokonaisratkaisun. Samalla ovat horjuneet toimialaa perinteisesti koskeneet lainalaisuudet.

Joskus paras ratkaisu voi olla pelkkä tuote tai pelkkä palvelu. Usein se on molempia. Tärkeintä on kehittää tuotteet, palvelut ja liiketoimintamalli palvelemaan asiakastavoitetta, ei päinvastoin.

 

Kehittämämme Design Puzzle™ on askel askeleelta etenevä menetelmä ja työkalupakki, jonka avulla ihmisiä koskevat havainnot muovataan voittaviksi liiketoimintamalleiksi, jotka toteutetaan sopivia teknologioita hyödyntäen. Niin syntyy menestystuotteita ja -palveluja. Tutustu ratkaisuumme!