Miksi innovaatiostrategian jalkauttaminen usein epäonnistuu?

Innovaatiostrategioiden jalkauttaminen ei ole aina helppoa. Ongelmat strategian toteuttamisessa käytännön tasolla näyttäytyvät tavallisesti epäjohdonmukaisena toimintana ja päätöksentekona. Lue, mitkä ovat tärkeimmät edellytykset innovaatiostrategian onnistuneelle toteuttamiselle.

 

Kannattava liiketoiminta rakentuu aina tarpeelle

Aivan ensimmäiseksi on ymmärrettävä se lainalaisuus, että yrityksen tulee tarjota ainoastaan todelliseen tarpeeseen perustuvia tuotteita ja palveluita. Jos asiakkaalla ei ole halukkuutta maksaa kyseisestä tuotteesta, ei kannattavalle liiketoiminnalle ole edellytyksiä. Menestyksekkäät innovaatiot pohjautuvat tuotteen käyttäjien ydintarpeiden tunnistamiselle, ja näihin ydintarpeisiin on mahdollista pureutua ainoastaan käyttäjiä tarkasti kuuntelemalla ja heidän käyttäytymistään havainnoimalla. Pelkkä data ei kuitenkaan riitä. Tärkeää on osata myös analysoida hankittua tietoa ja tätä kautta synnyttää uusia oivalluksia tuotekehityksen tueksi.

Näe tulevaisuuteen ja asiakkaaseesi siellä

Olennaisinta on osata nähdä, minkälaisia asioita asiakkaat haluavat saavuttaa. Menestyksekästä innovaatiota ei tule pyrkiä rakentamaan jo keksityn jatkeeksi. Esimerkiksi jo luodun tekniikan ohjaama tuotekehittely toimii esteenä uudenlaisten ideoiden ja ajattelutapojen syntymiselle. Teknologiset ratkaisut ja niihin liittyvät päätökset tulee käsitellä vasta loppupäässä tuotekehittelyprosessia. Kilpailijoidenkaan suuntaan ei kannata liiaksi vilkuilla, sillä tämä rajaisi oman luovuuden hyödyntämismahdollisuuksia. Katse tulee ennen kaikkea suunnata eteenpäin eli tulevaisuuden maailmaan ja asiakkaan arvostuksen kohteisiin siellä.

Jokaisen tulisi kokea strategia omaksi

Strategian tulisi olla kirkkaana mielessä, jotta sitä tulisi toteuttaneeksi jokapäiväisessä työssä. Tavallinen este strategian onnistuneelle jalkauttamiselle on se, että organisaatiossa työskentelevät ihmiset eivät koe strategiaa alun perinkään omakseen. Jos ihminen ei koe asiaa omakseen, on häntä siihen vaikeaa sitouttaakaan. Tärkeintä olisi ottaa ihmiset koko organisaation laajuudella mukaan luomaan yhteistä strategiaa, koota heidät alusta alkaen yhteen keskustelemaan ja ideoimaan. Näin on mahdollista saada aikaiseksi strategia, jota he kaikki tulevat omalla käytännön työpanoksellaan vaalimaan ja tekemillään päätöksillään tukemaan. Toki yrityksen johdolla on tärkeä rooli olla ohjaamassa tätä yhdessä tehtävää työtä.

Asiakasta kuunnellen kohti aitoja innovaatioita

Onko tähtäimessäsi aivan uudenlaisten tuotteiden ja palveluiden muotoilu? Meillä on sinulle hyviä uutisia: ED Design on kehittänyt DESIGN PUZZLE™ -työkalupakin menestystuotteiden ja -palveluiden kehittämistä sekä innovaatiomahdollisuuksien käyttäjäkeskeistä tunnistamista varten. Menetelmämme perustuu käyttäjien kuuntelemiseen ja heidän käyttäytymisensä havainnointiin, mikä synnyttää valtavan määrän hyödyllistä tietoa tuotekehitystyön avuksi. Ota yhteyttä ED Designiin, niin keskustellaan lisää!