Edea - Konecranes

Muotoilu tuo tehokkuutta prosessiteollisuuteen

Muotoilu ja prosessiteollisuuden koneet eivät ole asioita, jotka ensiajatuksella yhdistyvät toisiinsa. Teolliset toimintaympäristöt mielletään parhaimmillaankin karun funktionaalisiksi, pahimmillaan likaisiksi ja vaarallisiksi. Silti ja juuri siksi niissä muotoilulla on erityinen sijansa – tarkoittaahan laadukas muotoilu paljon muutakin kuin pelkkää tyylikästä ulkonäköä.

 

Toimivuutta, tehokkuutta ja turvallisuutta

Prosessiteollisuuden kone- ja laitekehitystä ohjaavat liiketoiminnalliset, teknologiset ja regulatiiviset näkökohdat. Niiden rinnalla käyttäjänäkökulma on keskeinen. Erinomaisen ratkaisun kehittäminen on mahdollista vain, kun ratkaisuja käyttävien ihmisten tavoitteet, tarpeet ja toiveet ymmärretään syvällisesti. Siihen ei riitä kentältä, jälleenmyyjiltä tai omasta tuotekehityksestä saatu palaute.

Paras lähtökohta kone- ja laitesuunnittelulle saadaan perehtymällä työnkulkuihin todellisissa käyttökohteissa. Kenttävierailujen aikana havainnoidaan ja haastatellaan niitä ihmisiä, jotka koneita ja laitteita työssään käyttävät. Koneenkäyttäjien lisäksi kiinnostavia ovat kulutusketjun muut osalliset, kuten huoltoteknikot, asentajat, esihenkilöt ja ostopäätöksen tekijät.

Kenttävierailujen löydökset paljastavat asiat, jotka tuottavat eniten arvoa. Niiden perusteella kehitystyö voidaan kohdistaa merkityksellisiin asioihin ja jättää vähemmän tärkeät asiat vähemmälle huomiolle. Usein päästään karsimaan ominaisuuksia, jotka ovat käyttäjille merkityksettömiä. Kun kehitysresurssit kohdistetaan alusta alkaen oikeisiin asioihin, vältetään samalla myöhemmin esiin tulevat yllättävät (ja kalliit!) muutostarpeet.

Kenttälöydösten analyysi tuo esiin puutteet työnkulkujen tehokkuudessa ja ohjaa korjaamaan ne. Kun työ ja sen tavoitteet ymmärretään, ovat mahdolliset ristiriidat turvallisuusmääräysten ja -tavoitteiden kanssa ratkaistavissa tehokkuutta uhraamatta. Tehokkaat työnkulut ovat miellyttäviä myös käyttäjille itselleen, sillä niiden myötä turha työ karsiutuu pois, ja käyttäjä voi keskittyä turvallisesti olennaiseen. Nopea häiriöistä toipuminen vähentää seisokkeja ja tarkoittaa selvää rahaa.

Arvo muodostuu eri sidosryhmille eri tavoin. Ostopäätöksen tekijä arvostaa hintaa ja tehokkuutta, koneenkäyttäjä sujuvuutta ja käyttömukavuutta, huoltoteknikko tehokasta häiriötilanteiden hallintaa. Hyvä ratkaisu muotoillaan palvelemaan samaan aikaan heitä kaikkia.

 

Edea, prosessiteollisuus - ABB

 

Harmoniaa koneella ja valvomossa – ja siinä välillä

Perinteisessä teollisuudessa kutakin konetta käytetään sen yhteydessä olevan ohjausnäytön avulla, usein perinteisin vivuin ja painikkein täydennettynä. Sama käyttäjä saattaa käyttää useita eri valmistajien toimittamia koneita, joista jokaisessa on erilainen käyttölogiikka. Häiriötilanteissa paikalle kutsutaan huoltoteknikko, jonka on hallittava vielä useampia erilaisia logiikoita.

Tilanne mutkistuu entisestään, kun konekohtaista ohjausta täydennetään nykyaikaisella valvomolla. Huonossa tapauksessa konekohtaiset, toisistaan poikkeavat näytöt toisinnetaan valvomon seinälle ja työpisteille sellaisinaan. Yhden ihmisen on silloin hallittava samanaikaisesti lukuisia eri valmistajien käyttölogiikoita, hahmotettava kokonaiskuva, ohjattava prosessia ja reagoitava poikkeamiin. Häiriötilanteissa prosessiin jalkautetaan teknikko, jonka työn turvallisuutta valvomosta käsin tehtävä ohjaus ei saa vaarantaa. Valvomon ja koneiden sekä mahdollisesti teknikon mukanaan kantaman tabletin on toimittava yhteen – oli niiden käyttölogiikka yhtenäinen tai ei. Työntekijöiden kuormitus on valtava.

Ratkaisuna on digitaalisten ohjausjärjestelmien käyttöliittymien harmonisointi. Siinä muotoillaan kokonaisratkaisu, joka yhtenäistää konekohtaisten ohjausnäyttöjen käyttöliittymien käyttölogiikan. Valvomoihin puolestaan muotoillaan ratkaisu, joka tarjoaa koko prosessista informatiivisen kokonaiskuvan ja ohjaa valvomotyöntekijää tekemään oikeita päätöksiä. Toteutuksen myötä käyttölogiikasta tulee kaikkialla yhdenmukainen, näyttöjen sisällöstä valikkorakenteisiin ja käyttöliittymäkomponenteista väreihin, symboleihin ja terminologiaan. Huoltoteknikon mukanaan kantama tabletti saa vastaavan käsittelyn. Vaikutus työn tehokkuuteen ja turvallisuuteen on huomattava.

 

Edea, prosessiteollisuus - Fingrid

 

Virtaviivaisuutta ja valmistettavuutta

Käytettävyys ja sen tuoma tehokkuus ja turvallisuus ovat tehtailla ensisijaisia. Koneiden ja laitteiden ulkonäön merkitystä ei sovi silti väheksyä, sillä se tukee valmistajan brändiä ja lisää koneiden vakuuttavuutta. Myönsi asiakas sitä tai ei, ulkonäkö vaikuttaa uskottavuuteen ja sitä kautta ostopäätökseen. Osaava muotoilukumppani hoitaa koneiden ulkoasun kuntoon tavalla, joka tukee niiden käytettävyyttä ja vähentää samalla niiden valmistuskustannuksia.

 

Teollinen muotoilu on muotoilua teollisuudelle – kunhan vain muotoilukumppani on oikea. Olemme Edealla toteuttaneet useita prosessiteollisuuteen suunnattuja tai siihen rinnastuvia muotoiluhankkeita mm. ABB:lle, Cimcorpille, Enstolle, Evacille, Fingridille, Kojalle, Konecranesille, Metso Outotecille, Oilonille, Oiltanking Finlandille, Schneider Electricille ja Signode Finlandille.

Saammeko auttaa myös teitä?

 

-Sami Pyörre / Edea